Záplavová území v obci

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Přirozená povodeň na tocích >

Záplavová území v obci

Všechna stanovená, zrušená i zpracovaná záplavová území jsou shromažďována Ministerstvem životního prostředí ČR, jako ústředním povodňovým orgánem a jsou vizualizovaná v Digitálním povodňovém plánu ČR (dPP ČR). Dále budou vždy v případě nového stanovení záplavového území obsažena v grafické části dPP obce Hulice a ORP Vlašim.

Záplavové území administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad MÚ Vlašim (DVT) nebo KÚ Středočeského kraje (VVT).

Vypočtené úrovně hladin v záplavových územích vycházejí z předpokladu ustáleného nerovnoměrného proudění pro N-leté průtoky ČHMÚ. Při reálné povodňové situaci (nelze dostatečně přesně odhadnout) může dojít podle intenzity srážek k významným transformacím průtoků vlivem rozlití do inundací, nebo naopak ke zvýšení max. průtoků při protržení vzdutých vodních nádrží, provalení ucpaných mostních objektů, propustků, oplocení, střetu kulminačních vln z přítoků apod.  Úrovně hladin jsou vypočteny pro případ volných propustků, mostních profilů, vtoků do uzavřených profilů!

 

Výpis z registru záplavových území: Hulice platná / zrušená rozhodnutí

 


hmtoggle_arrow1Sedlický p. (Sedlický potok): 0–24,16

 

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 18.11.2021
 


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Přirozená povodeň na tocích > Záplavová území v obci

   | tisk | nahoru |

stránka b_char_stan.htm aktualizována: 08.06.2021, publikována: 18.11.2021