Hlásné profily

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Hlásné profily

Základem pro výkon předpovědní a hlásné služby je soubor hlásných stanic.  Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily na tocích jsou dle významu a provozovatele rozděleny do tří kategorií A, B, C.

Pro obec Hulice má zásadní význam profil podniku Povodí Vltavy, státní podnik na Želivce pod VD Švihov. Na základě tohoto profilu a informací dispečinku Povodí Vltavy, s. p. jsou přijímána opatření na ČOV Hulice. Doplňkové informace o přítocích do VD Švihov lze sledovat na přítocích VD Švihov na portálu Povodí Vltavy, s. p.

Aktuální stavy: hlásné profily, srážkoměrné stanice, radar

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Hulice

hmtoggle_arrow1Hlásný profil

 

 


hmtoggle_arrow1Želivka: ř. km 3,8: A: Nesměřice

 

Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.
 

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 18.11.2021
 

Kategorie A – základní hlásné profily, které zřizuje a provozuje stát prostřednictvím ČHMÚ nebo podniku Povodí Vltavy, státní podnik.

Kategorie B – doplňkové hlásné profily, zřizované krajskými úřady, většinu provozuje po dohodě ČHMÚ nebo Povodí Vltavy, státní podnik, ostatní provozují místně příslušná města a obce.

Kategorie C – pomocné hlásné profily, provozované účelově obcemi nebo vlastníky ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam pro obce a jsou součástí lokálního výstražného systému v regionu.

Správnost signalizovaných hodnot z automatických hlásných profilů je ale nutno prověřovat i odečtem z měrné latě, nebo kontrolou dosažení barevných značek. Pokud by došlo v průběhu povodně k zjištění významných rozdílů mezi hodnotami odečtenými a signalizovanými, je povinností PK ORP uvědomit o této skutečnosti všechny orgány zapojené do systému automatického varování. Zjištění odlišných hodnot u profilů ve správním území obce je vždy třeba hlásit obecnímu úřadu, který interně vyrozumí orgány ORP Vlašim.

Minimální četnost při pozorování vodních stavů v hlásném profilu a podávání hlášení na hlásných profilech:

Při nebezpečí povodně

V 7,00 hodin

1. SPA

V 7,00 a 18,00 hodin

2. SPA

V 7,00 12,00 a 18,00 hodin

3. SPA

Minimálně každé 3 hodiny, jinak častěji podle potřeby a požadavku povodňové komise

Pokud v pozorovacích termínech nebyl zaznamenán nejvyšší (kulminační) stav, je třeba tento stav odhadnout podle dochovaných stop a přibližně odhadnou čas výskytu kulminace.


Věcná část > Hlásné profily

   | tisk | nahoru |

stránka b_hlasne_.htm aktualizována: 16.06.2021, publikována: 18.11.2021