Povodňové prohlídky

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Opatření k ochraně před povodněmi >

Povodňové prohlídky

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavovém území, nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně, nebo její škodlivé následky.

Sledují se zejména splaveniny a další překážky snižující kapacitu koryta, odplavitelný materiál skladovaný v potenciálním záplavovém území, zejména pak v aktivní zóně (potenciální proudnici toku) a další skutečnosti ovlivňující povodeň.

Povodňové prohlídky organizuje a provádí povodňový orgán obce Hulice nejméně 1x ročně většinou před jarním táním (únor - březen), za účasti správců toků - Povodí Vltavy, státní podnik. Odpovědnou osobou za svolání povodňové prohlídky je starosta obce.

Z prohlídek se zpracovávají zápisy, případně se pořizuje další dokumentace (např. fotografie, videozáznam). Na základě provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni, kterými mohou být např. skládky, špatně zajištěné plovoucí objekty, nežádoucí křoviny a dřeviny apod. Dále se na základě prohlídek přijímají další opatření, které vedou ke zvýšení kapacity profilů apod.

Povodňové orgány obce mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost vodoprávní úřad rozhodnutím.

Při povodňových prohlídkách je zapotřebí si všímat stavu a kapacity koryt vodotečí, ochranných hrází, hrázových objektů, mostů, propustků, nežádoucích porostů a stromů v korytech apod.

Je zapotřebí vytěsňovat z prostoru kolem vodních toků veškerou činnost, která by mohla zhoršit průběh případné povodně, např. skládek stavebních materiálů, zemědělských a lesních produktů (slámy, sena, dřeva), nevhodné vysazování porostů atd. a ukládat organizacím a občanům opatření k nápravě, viz § 67, odst. 2 zákona o vodách.

Mimořádné povodňové prohlídky se provádí v měsíci únoru a březnu v případě, že je větší množství sněhových zásob a jsou nižší teploty, než je běžný roční průměr. Účelem je zabezpečení dobrého odtoku z tajícího sněhu. Kontroluje se rovněž vodní hladina na všech tocích a rybnících a posuzuje možnost vzniku ledových bariér na technických objektech nádrží.

Dalším případem provedení mimořádné povodňové prohlídky je dosažení 1. SPA s výhledem dosažení 2. SPA, kdy na území obce před tím nebyla provedena řádná povodňová prohlídka.  Prohlídky konají povodňové orgány obce a organizace za spolupráce se správci toků, vlastníky nemovitostí, resp. vodních děl.


Věcná část > Opatření k ochraně před povodněmi > Povodňové prohlídky

   | tisk | nahoru |

stránka b_poop_prohlidky.htm aktualizována: 16.06.2021, publikována: 18.11.2021