Činnosti občanů při povodni

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Činnosti občanů při povodni

Při dosažení 1. SPA (1. SPA se nevyhlašuje)

Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků, obecního rozhlasu, prověřit komunikaci se sousedy.

Získat informace o srážkové a hydrologické prognóze.

Prověřit stav dešťové kanalizace a volné profily dešťových vpustí v blízkosti vlastního objektu.

Provést prohlídku domů, zahrad a ploch ohrožených zátopu. Odklidit odplavitelný materiál.  Neodkliditelný materiál ukotvit.

Při vyhlášení stavu pohotovosti - 2. SPA:

Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků.

Řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů.

Aktivně se zapojit do ochrany před povodní, podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů – udržovat volné trasy bezpečného odtoku srážkových vod.

Odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál v širším rozlivu.

Připravit si pytle s pískem, montážní pěnu a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd. pro případ ochrany objektu před zaplavením.

Při vyhlášení stavu ohrožení - 3. SPA:

Informovat se o dalším předpokládaném průběhu povodně.

Zajistit ochranu objektu před zaplavením – umístění pytlů s pískem, utěsnění tras vniku vody do objektu apod.

Před případným zaplavováním domu odpojit přívod elektrického proudu k nebezpečným spotřebičům, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody a řídit se pokyny obsaženými v příručce Evakuace. Pokud je to technicky a staticky možné utěsnit zejména kanalizaci.

Informovat se o způsobu, místě soustředění evakuace a možnostech evakuačního a přijímacího střediska.

V případě hrozby zaplavení vlastního objektu připravit přemístění cenných věcí (listiny, doklady), potraviny a nebezpečné látky (látky toxické, výbušné apod.) do vyšších pater.

Připravit vyvedení hospodářských zvířat.

Připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci – připravit evakuační zavazadlo, připravit vozidlo v případě, že nebylo vyvezeno.

 

Dle zákona č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon) mají vlastníci staveb ohrožených povodněmi povinnost zpracovat povodňové plány pro tyto stavby a jsou povinni se těmito plány řídit.


Organizační část > Činnosti občanů při povodni

   | tisk | nahoru |

stránka c_org_cinnost_obcane.htm aktualizována: 07.09.2021, publikována: 18.11.2021