Povodňové orgány daného území

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Povodňové orgány daného území

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány, které ve své územní působnosti odpovídají za organizaci povodňové ochrany, řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány ve dvou časových úrovních:

V období mimo povodeň je povodňovými orgány

Orgány obce Hulice: zastupitelstvo obce, starosta, obecní úřad

Městský úřad Vlašim

Krajský úřad Středočeského kraje

Ministerstvo životního prostředí, zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší ministerstvu vnitra.

V období povodně je povodňovým orgánem

Povodňová komise obce Hulice

Povodňová komise ORP Vlašim

Povodňová komise Středočeského kraje

Ústřední povodňová komise

Ostatními účastníky povodňové ochrany ve správním obvodu ORP Hulice, kteří se podílejí na ochraně před povodněmi v daném území, jsou

Správce povodí - Povodí Vltavy, státní podnik,

Správce vodního toku Želivka a VD Švihov - Povodí Vltavy, státní podnik,

Správci dalších vodních děl (rybníky),

Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo v trasách soustředěných odtoků z polí a komunikací,

ČHMÚ, regionální pracoviště Praha,

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje,

Policie ČR,

Záchranná služba Středočeského kraje,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p. o.

a další subjekty, které mohou pomoci například dopravními prostředky, těžkou mechanizací, zásobováním vodou a potravinami atd. Zapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi závisí na charakteru povodňové situace a místních podmínek. Při povodni postupují podle vlastních povodňových plánů a podle pokynů povodňových orgánů.

Dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, provádějí povodňové zabezpečovací práce správci vodních toků a vlastníci (uživatelé) dotčených objektů podle vlastního posouzení, situace nebo na příkaz povodňové komise obce Hulice.    

Jedná se zejména o:

odstraňování překážek z kritických míst vodního toku,

odstraňování ledových celin a ucpání na vodním toku (propustky),

ochrana břehů před působením povodňových průtoků,

opatření proti protržení hrází,

provizorní uzavírání protržených hrází,

instalace protipovodňových zábran,

opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizace,

opatření k omezení znečišťování vody.

Povodňové záchranné práce zajišťuje povodňový orgán ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před povodněmi, zejména složkami IZS.

Každý vlastník nemovitosti, je povinen umožnit vstup (vjezd) na své pozemky a do objektů těm, kteří řídí, koordinují nebo provádějí zabezpečovací práce nebo záchranné práce, přispět na příkaz povodňového orgánu podle svých sil a možností osobní a hmotnou pomocí k ochraně lidských životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů zejména:

poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky,

odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku a trpět odstraňování staveb nebo jejich častí,

účastnit se podle svých možností a sil zabezpečovacích a záchranných prací k ochraně před povodněmi.

Majetkovou újmu vzniklou v důsledku nařízení Povodňové komise obce Hulice v době povodně je nutno dokladovat.

Kontaktní údaje povodňových komisí a důležitých organizací jsou v samostatné kapitole.


Organizační část > Povodňové orgány daného území

   | tisk | nahoru |

stránka c_org_opo.htm aktualizována: 10.06.2021, publikována: 18.11.2021