Povinnosti členů povodňové komise

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Činnost a jednání povodňové komise >

Povinnosti členů povodňové komise

Starosta obce – předseda PK

rozhoduje o svolání PK,

řídí činnost PK,

organizuje sběr informací o povodňové situaci,

na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k realizaci protipovodňových opatření,

vyhlašuje jednotlivé stupně povodňové aktivity,

zajišťuje spojení a předávání informací mezi povodňovými komisemi,

organizuje hlídkovou službu,

schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky,

koordinuje záznamy v povodňové knize.

navrhuje hejtmanovi kraje vyhlášení krizového stavu (stavu nebezpečí),

Místostarosta obce – místopředseda PK

zastupuje starostu obce v případě jeho nepřítomnosti,

připravuje obsah informací a zpráv pro sdělovací prostředky a po schválení předsedou PK zajišťuje jejich zveřejnění,

organizuje varování a informování obyvatelstva, fyzických a právnických osob v ohrožených částech.

organizuje evakuaci obyvatelstva,

organizuje náhradní ubytování a stravování evakuovaného obyvatelstva,

vede přehled o evakuovaných osobách,

organizuje humanitární pomoc,

komunikuje se správci inženýrských sítí o situaci a odstávkách.

plní další úkoly uložené předsedou.

Členové povodňové komise

předkládají návrhy na opatření a průběžně informují předsedu a místopředsedu PK,

podílí se na evakuaci obyvatel,

koordinují nasazení sil a prostředků,

zajišťuji nasazení strojů a vozidel,

navrhují vyžádání nedostupných strojů v případě vyčerpání vlastních možností od vyššího stupně (cestou ORP u KOPIS),

provádějí hlásnou a hlídkovou službu,

plní další úkoly uložené předsedou.

Pracovníci obce

aktivují pracoviště PK a zajišťují všeobecné administrativní práce,

předkládají návrhy na opatření a průběžně informují předsedu a místopředsedu PK,

ve spolupráci s nasazenou jednotkou JSDH instalují prvky PPO (pytle, vaky apod.),

podílí se na evakuaci obyvatel,

zajišťují nasazení sil a prostředků (osob a techniky), přípravu materiálu k zabezpečovacím pracím u konkrétních objektů,

navrhují vyžádání sil a prostředků v případě vyčerpání vlastních možností od vyššího stupně (cestou ORP u KOPIS).

provádějí hlídkovou službu,

plní další úkoly uložené předsedou.

Základní oblasti odpovědnosti povodňových orgánů obce Hulice:

Povodňová komise obce Hulice je odpovědná za příjem a předávání informací o vývoji povodňové situace – napojení na předpovědní a hlásnou povodňovou službu (ČHMÚ Praha, VH dispečink Povodí Vltavy státní podnik).  

PK předává informace hlídkové služby občanům, firmám a okolním obcím. Tyto informace je nutno podávat také PK ORP Vlašim a vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy, státní podnik, jako správci toku a povodí. Dispečink obci naopak předává prognózy vývoje průtoku v profilu Hulic.

Průběžně PK prověřuje komunikaci se subjekty a připravenost mechanizačních prostředků a potřebného materiálu (technika, lomový kámen, panely, písek, pytle atd.). Ve spolupráci s právnickými osobami organizuje rozvoz materiálu pro potřeby zabezpečovacích prací.

 

Dále má povodňový orgán obce Hulice:

Odpovědnost za vnitřní organizaci

Zajištění vozidel obce pro potřeby povodňové komise.

Zajištění pracovních pomůcek (počítače, tiskárny atd.).

Zajištění mobilních telefonů a powerbank pro členy povodňové komise.

Zajištění občerstvení a stravování pro členy povodňové komise.

 

Odpovědnost za zajištění ochrany energií a spojů

Spolupráce se správci energetických a spojových sítí a pomoc při opravách.

 

Odpovědnost za zajištění zásobování pitnou vodou

Monitorování stavu v zásobování vodou.

Spolupráce s podniky vodáren.

Pomoc při zajišťování oprav a nouzové zásobování vodou.

 

Odpovědnost za zajišťování zdravotního a hygienického zabezpečení

Monitorování postižených nemovitostí z hlediska zdravotního a hygienického.

Spolupráce a pomoc orgánům zdravotní a hygienické služby.

Organizování převozu nemocných a raněných občanů.

 

Odpovědnost zajišťování dopravní obslužnosti a zásobování obyvatel

Monitorování průjezdnosti komunikací.

Organizování objízdných tras z postižených oblastí na obecních komunikacích.

Spolupráce s Policií ČR a Správou a údržbou silnic Středočeského kraje (Údržbou silnic Středočeského kraje) při organizování uzavírek a objízdných tras.

Zajišťování náhradního zásobování potravinami a humanitární pomocí.

 

Odpovědnost za zajišťování evakuace a náhradní ubytování obyvatel

Vyrozumění obyvatel o evakuaci, předání pokynů k zabezpečení objektů.

Prověření určených evakuačních a přijímacích středisek a provedení evakuace.

Zjišťování počtu občanů, které je nutno evakuovat dle evakuačního plánu.

Zajištění vozidel pro evakuaci mimo území obce.

Evidence evakuovaných osob.

 

Odpovědnost za zajišťování pořádku a ochrany majetku

V postižených oblastech spolupráce s Policií ČR a Armádou ČR.

 

Odpovědnost za evidenční a dokumentační práce

Určení zapisovatele do povodňové knihy, nutnost zapisovat veškeré údaje o průběhu povodní, činnosti PK a ostatních účastníků povodňové ochrany, zabezpečovaných záchranných prací apod. včetně časových údajů a jmen,

Sběr podkladů pro hodnotící zprávu o povodňové situaci a pro dokladování majetkové újmy v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně.

Označování maximálních dosažených hladin (konečné označení dle TNV provede Povodí Vltavy, státní podnik)

Zakreslování rozlivů do map.  

Fotodokumentace nebo video dokumentace povodňové situace.


Organizační část > Činnost a jednání povodňové komise > Povinnosti členů povodňové komise

   | tisk | nahoru |

stránka c_pk_clenove.htm aktualizována: 10.06.2021, publikována: 18.11.2021