Titulní list

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránky

Titulní list

logo_opzp_2016

Digitální povodňový plán městyse Zdislavice

Obec s rozšířenou působností:

Vlašim

Kraj:

Středočeský kraj

Vodoprávní úřad:

Městský úřad Vlašim, OŽP

Povodňový orgán v době mimo povodeň

...

Povodňová komise

Zdislavice

 
 

Odborné stanovisko správců vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Vltavy s.p.
Dne: 18.10.2017 č.j. ZIP 143 667/17- 61 373 /2017/ZmJ

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Vlašim, OŽP

Podpis: Ing. Karel Březina

Dne: 11.07.2017 č.j. 38080/2017-460

Schválení povodňového plánu:

 

 

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Přehled aktualizací textové části a příloh je v tabulce a je také samostatně uveden u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 19.10.2017

 

 

ČHMÚ (výběr): výstrahy, radar a srážkoměry, povodňová služba, indikátor přívalových povodní

Stránky v povodňovém plánu:

Grafická část - mapy

Hlásné profily

Srážkoměrné stanice

Vyhlášená záplavová území

 

Povodňové komise

Důležitá telefonní čísla

Subjekty povodňové ochrany

 

Užitečné internetové odkazy

 

Soubor: a_titulni_list.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 31.05.17, publikována: 19.10.17