Titulní list
Autoři
Aktualizace povodňového plánu
Seznam podkladů
Seznam předpisů
Texty předpisů
Evropská legislativa
Zákony a vyhlášky
Zákon č. 133/1985 Sb.
Poznámky pod čarou
Příloha k zákonu č.133/1985 Sb.
Zákon č. 105/1991 Sb.
Zákon č. 219/1999 Sb.
Poznámky pod čarou
Zákon č. 128/ 2000 Sb.
Poznámky pod čarou
Zákon č. 129/2000 Sb.
Poznámky pod čarou
Zákon č. 131/2000 Sb.
Poznámky pod čarou
Příloha k zákonu č. 131/2000 Sb.
Zákon č. 239/ 2000 Sb.
Poznámky pod čarou
Zákon č. 240/ 2000 Sb.
Poznámky pod čarou
Zákon č. 258/2000 Sb.
Poznámky pod čarou
Příloha č.1 k zákonu č. 258/200 Sb.
Příloha č.2 k zákonu č. 258/200 Sb.
Příloha č.3 k zákonu č. 258/200 Sb.
Zákon č. 254/2001 Sb.
Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb.
Poznámky pod čarou
Příloha č.1 k vyhlášce MZe č. 470/2001 Sb.
Příloha č.2 k vyhlášce MZe č. 470/2001 Sb.
Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb.
Poznámky pod čarou
Příloha č. 1 k vyklášce č. 471/2001 Sb.
Příloha č. 2 k vyklášce č. 471/2001 Sb.
Příloha č. 3 k vyklášce č. 471/2001 Sb.
Zákon č. 12/2002 Sb.
Poznámky pod čarou
Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb.
Poznámky pod čarou
Vyhláška MZe č. 590/2002 Sb.
Poznámky pod čarou
Příloha k vyhlášce MZe č. 590/2002 Sb.
Nařízení vlády č. 36/2003 Sb.
Zákon č. 183/2006 Sb.
Poznámky pod čarou
Příloha k zákonu č. 183/2006 Sb.
Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb.
Poznámky pod čarou
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 10 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 12 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 15 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 18 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Vyhláška MZe č. 24/2011 Sb.
Metodické pokyny
Metodický pokyn MŽP č.17/98
Metodický pokyn MŽP č.11/98
Metodický pokyn MŽP č.24/99
Poznámky k textu
Metodický pokyn MŽP č.3/00
Poznámky k textu
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Metodický pokyn MŽP č.14/05
Seznam odkazů
Metodický pokyn MŽP č.9/2011
1. Vysvětlení hlavních pojmů a jejich návazností
2. Stupně povodňové aktivity
3. Hlásná povodňová služba
4. Hlásné profily na vodních tocích
5. Stanovení směrodatných limitů SPA podle vodních stavů v hlásných profilech
6. Stanovení směrodatných limitů pro SPA podle dešťových srážek
7. Stanovení SPA při ledových jevech na vodních tocích
8. Pozorování a hlášení v hlásných profilech
9. Pozorování a hlášení na vodních dílech
10. Předpovědní povodňová služba
11. Hlásná služba při přívalových povodních
12. Informační toky hlásné a předpovědní povodňové služby
13. Prověřování funkčnosti hlásné a předpovědní povodňové služby
14. Varování
15. Přílohy
Obsah evidenčního listu hlásného profilu
Schéma přenosu výstražných informací ČHMÚ
Schéma přenosu hydrologických informačních zpráv ČHMÚ
Schéma přenosu informačních zpráv VHD podniků Povodí
Schéma přenosu informace o vodních stavech v hlásném profilu na území obce
Schéma přenosu informace o průběhu povodně a vyhlášení SPA na úrovni obce
Schéma přenosu informace o vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem kraje
Normy
Odvětvová norma TNV 75 2910
Odvětvová norma TNV 75 2931
Předmluva
Předmět normy
Citované normativní dokumenty
Termíny a definice
Všeobecně
Podklady pro vypracování povodňového plánu
Skladba a obsah povodňového plánu
Příloha A
Příloha B
B.1 Titulní list
B.2 Věcná část
B.3 Organizační část
B.4 Grafická část
B.5 Přílohy
Příloha C
C.1 Titulní list
C.2 Věcná část
C.3 Organizační část
C.4 Grafická část
Příloha D
D.1 Titulní list
D.2 Věcná část
D.3 Organizační část
D.4 Grafická část
Příloha E
Používané symboly a zkratky
Souhrn odkazů povodňového plánu
Úvodní část
Vodní toky
Správci vodních toků
Příslušný vodoprávní úřad
Povodňové orgány
Povodňové komise
Povodňové komise dotčených obcí
Věcná část
Charakteristika zájmového území
Druhy a rozsah ohrožení povodněmi
Přirozená povodeň
Zvláštní povodeň
Opatření k ochraně před povodněmi
Preventivní
Operativní
Obnovovací
Povodňové prohlídky
Předpovědní a hlásná povodňová služba
Stupně povodňové aktivity
1.SPA - stav bdělosti
2.SPA - stav pohotovosti
3.SPA - stav ohrožení
Základní hydrologické údaje
Organizační část
Povodňové orgány daného území
Schéma přenosu informací
Předpovědní povodňová služba
Hlásné povodňová služba při přirozených povodních
Hlásné povodňová služba při zvláštních povodních
Činnost povodňových orgánů při povodni
1. SPA
2. SPA
3. SPA
Hlásná služba
Hlásné profily
Hlídková služba
Opatření k ochraně životního prostředí
Činnost obyvatelstva při vzniku přirozené povodně
Varování a evakuace obyvatelstva
Způsob varování a informování obyvatelstva
Evakuace obyvatel
Evidenční a dokumentační práce
Hygienická a zdravotní péče
Odstavení hlavních uzávěrů
Zajištění pracovních sil a prostředků
Organizační činnost po povodni
Grafická část
Základní mapa
Povodňové komise
Hlásné profily
Objekty povodňového plánu
Postupové doby
Vodní toky a díla
Záplavová území
Dibavod
Doprava
Důležité organizace
Přílohy
Vodní toky
Vodní díla
Ohrožené objekty
Povodňové plány vlastníků nemovitostí
Záplavová území
Místa omezující odtokové poměry
Místní informační systém
Evakuační střediska
Evakuace obyvatelstva
Čtení vodočetné latě
Internet - užitečné odkazy
Digitální povodňové plány krajů, ORP a obcí
Sousední státy
Podniky povodí
Lokální informační systémy
Předpovědní matematické modely
Doprava
Český úřad zeměměřický a katastrální
Informační portály veřejné správy a další
Právní informace
První pomoc, zdravotnictví
Po povodni
Povodňová kniha
Vzor zápsiů
Záznamník přijatých a odeslaných zpráv
Kontakty
Povodňové komise
Nadřízené povodňové komise
Povodňové komise dotčených obcí
Důležité organizace
Export dat pro povodňové plány
Databáze POVIS
Středočeský kraj
Sdružení obcí a mikroregiony
Ostatní zdroje
Seznam tabulek a používaných atributů
Export pro ORP nebo obec
Nápověda
Aktualizace údajů
Internetový prohlížeč map - JAVA
Ovládací prvky prohlížeče
Legenda
Stromová legenda
Klasická legenda
Vyhledávání
Typy datových dotazů
Internetový prohlížeč map - HTML
Rozložení ovládacích prvků
Ovládací prvky prohlížeče
Legenda
Vyhledávání
Typy datových dotazů
Soubor map
Adobe Reader
Rozložení ovládacích prvků
Tiráž

© 1999 - 2012 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.
verze: 1.0.1