- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

ASAP s.r.o.

ASAVET, spol. s r.o.

AVE Kolín s.r.o.

- B -

Bleskové povodně - tabulka

IconVýskyt povodní v Dobřichově
IconOhrožení přívalovými srážkami

- C -

Cerhenice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

IconDůležité organizace
Iconvýpisy podle kategorií

Českomoravský štěrk, a.s. - Kamenolom Libodřice

Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ

ČHMÚ - centrální předpovědní pracoviště

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Praha

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Praha

ČHMÚ - pobočka Praha

ČIŽP - Oblastní inspektorát Praha

ČIŽP - Oblastní inspektorát Praha - oddělení ochrany vod

ČRS MO Kolín [1027]

ČRS MO Nová Ves [1030]

ČRS MO Plaňany [1031]

ČRS MO Poděbrady [1065]

ČRS MO Předhradí [1096]

ČRS Středočeský územní svaz

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

DEKONTA Kladno, a.s. - ekolog. havarijní služba - středisko Praha

Dobřichov - pk 

IconČinnost a jednání povodňové komise
IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Dokumenty (POVIS)

Doprava - mapa

Dopravní omezení

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

EU: GDPR

EUROVIA Kamenolomy, a.s. provozovna Plaňany

Evakuační místa

IconEvakuace
IconEvakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily
IconHlásné profily

- G -

GDPR

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily
IconHlásné profily

Hygienické stanice

HZS - krajské ředitelství Středočeského kraje

HZS - územní odbor Kladno, stanice odboru IZS Kladno

HZS - územní odbor Kolín

HZS Středočeského kraje

HZS SŽDC s. o. - operační středisko Kralupy nad Vltavou

- Ch -

Chotutice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

- I -

informace - telefon

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

- K -

KAMENOLOMY ČR s.r.o. - pískovna KOLÍN

Kategorie organizací

KHS - územní pracoviště Kolín

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Kostelní Lhota - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Krajská veterinární správa - oddělení veterinární hygieny Kolín

Krajská veterinární správa SVS pro Středočeský kraj

Krajský úřad - Středočeský kraj

Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor ŽP a zemědělství

Krajský úřad Středočeského kraje - Oddělení vodního hospodářství

Kritická místa

IconPřirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami
IconMísta omezující odtokové poměry

KSÚS, provozní úsek Kutná Hora se sídlem v Kolíně

- L -

Ledové jevy - tabulka

Lesy ČR, s.p. - Příslušný správce vodních toků Otakar Novák

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Labe, Hradec Králové

- M -

Metodické pokyny

MěÚ Kolín - Odbor životního prostředí a zemědělství

MěÚ Kolín - Oddělení vodního a odp. hosp. a ochrany ovzduší

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconPřirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami
IconMísta omezující odtokové poměry

- N -

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

Neprůjezdné komunikace

Normy

- O -

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Objekty dPP - mapa

Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

Oblastní spolek ČČK Kolín

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené nemovitosti
IconOhrožené objekty

Ohrožující objekty - tabulka

Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o.

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Kolín - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise

- P -

PČR - Obvodní oddělení Pečky

Pečeské služby, s.r.o.

Pečky - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Písková Lhota - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Plaňany - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Územní odbor Kolín

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

použité zkratky

Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe, státní podnik - vodohospodářský dispečink

Povodí Labe, státní podnik - závod Pardubice

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice - PS Lysá nad Labem

Povodňová komise Středočeského kraje - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)
IconPPVN

Protipovodňová opatření - mapa

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

IconVýskyt povodní v Dobřichově
IconOhrožení přívalovými srážkami

- R -

Radim - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Ratenice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Reader

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- Ř -

Ředitelství České inspekce životního prostředí

- S -

schválení PP

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily
IconHlásné profily

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměrné stanice
IconSrážkoměrné stanice

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

SŽDC s.o., Oblastní ředitelsví Praha

- Š -

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Technické služby města Kolína, s.r.o.

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

- Ú -

Ústřední povodňová komise - pk 

Uživatelská mapa

- V -

Vapo spol. s r.o.

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vodní díla - tabulka

IconVodní díla I. - III. kategorie
IconDalší vodní díla

Vodní toky - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (Dibavod)

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (ISVS)

VODOS, s.r.o.

Vojenská velitelství a úřady

Vrbčany - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Vrbová Lhota - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconZáplavová (zátopová) území
IconStanovená záplavová území

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

- Z -

Základní mapa

Zákony

Zalešany - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconZáplavová (zátopová) území
IconStanovená záplavová území

Zásobování

Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně

Zdravotnictví

zkratky

ZZS Středočeského kraje, výjezdové středisko Kolín

- Ž -

Žabonosy - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise