Evakuace osob

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Evakuace osob

Pokud je to možné, upřednostňuje se evakuace k příbuzným a známým.

Evakuací se rozumí přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost; přednostně se plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod osob výše uvedených. Seznam evakuací je uveden v přílohách.

Při vyhlášení evakuace bude na každé místo soustředění vyslán zástupce povodňového orgánu obce nebo zasahujících členů HZS.  Na každém místě soustředění povede tato osoba evidenci evakuovaných. Tuto evidenci bude předávat vedoucímu evakuačního střediska, který povede centrální evidenci evakuovaných osob i evidenci osob, které se samostatně evakuovali do jiných prostorů (k příbuzným atd.)

 

Evakuační středisko se umísťuje zpravidla v místě mimo evakuační prostor. Evakuované osoby jsou zde shromažďovány a informovány o dalším postupu. Evakuační středisko zajišťuje:

řízení přepravy z míst shromažďování do evakuačního střediska s využitím dostupných dopravních prostředků

vedení evidence o příjmu evakuovaných osob a poskytování pomoci při slučování evakuovaných rodin

přerozdělování evakuovaných osob do předurčených příjmových oblastí a přijímacích středisek

vytvoření a označení místa pro podávání základních informací v prostoru evakuačního střediska

první zdravotnickou pomoc, popř. před nemocniční neodkladnou péči a převoz zraněných nebo nemocných do zdravotnických zařízení

vytýčení tras k nástupním stanicím hromadné přepravy

nocleh a stravování pro personál a evakuované obyvatelstvo, které se zdrží v evakuačním středisku déle než 12 hodin

udržování veřejného pořádku v prostoru evakuačního střediska

podávání informací o průběhu evakuace pracovní skupině krizového štábu

 

Přijímací středisko zajišťuje:

příjem evakuovaných osob

přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst přemístění a míst nouzového ubytování

první zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení

informování orgánů o průběhu evakuace

informování evakuovaných osob, zejména o místě nouzového ubytování a stravování

informování orgánů veřejné správy, dotčených evakuačními opatřeními, o počtech a potřebách evakuovaných osob

 

Evakuační místa

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Digitální povodňový plán obce Obříství

 

Přehled evakuačních míst

 


Neratovice: ZŠ Neratovice
Obříství: Mateřská škola Obříství
Obříství: Mateřská škola Obříství - U Pošty
Obříství: ZŠ Obříství

 

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 4 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 04.07.2017
 

Soubor: c_evakuace.htm


Organizační část > Evakuace osob

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 13.2.2018, publikována: 5.3.2018