Činnost povodňové komise při jednotlivých SPA

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Činnost povodňové komise při jednotlivých SPA

V případě dosažení 1. SPA zahajují činnost vybraní pracovníci Obecního úřadu, kteří začínají monitorovat situaci.

1. stupeň povodňové aktivity (SPA) - nastává při zvýšení hladiny vody ve vodních tocích nad normální stav. Dosažení limitního stavu vodní hladiny v hlásném (hlásných) profilu (profilech) k zelené značce nebo vydáním „Výstrahy“ či „Upozornění“ od ČHMÚ (zpravidla prostřednictvím PK  ORP Neratovice).

nutné zapsat přijetí výstrahy do povodňové knihy

prostudovat povodňový plán

Členové komise jsou po oznámeném dosažení 1. SPA povinni oznamovat svou dosažitelnost.

Když nastane 1. stupeň povodňové aktivity je nutná nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK, nebo na spojení, na spojení musí být předseda nebo místopředseda PK (nebo pověřený člen PK), zapisovatelé se v případě nutnosti střídají po 6 hodinách.

Povodňová komise obce zahajuje v základním rozsahu činnost při 2. stupni povodňové aktivity. Starosta při dosažení mezních hodnot 2. SPA svolá povodňovou komisi a vyhlásí 2. SPA.

Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může předseda povodňové komise učinit neodkladná opatření bez svolané povodňové komise.

Časový limit pro přítomnost členů povodňové komise, nebo jimi pověřených zastupujících zaměstnanců na určeném pracovišti komise je 60 minut od vydání pokynu ke svolání zasedání povodňové komise.

Dosažení 1.SPA a vyhlášení 2. (i 3. SPA) a  dalších informací o vývoji povodňové situace zajišťuje povodňová komise obce rozhlasem, pomocí megafonu hlídkové služby, případně pomocí sirény a mobilních telefonů. Informace bude zveřejněna i na úředních deskách.

2. stupeň povodňové aktivity se vyznačuje tím, že koryta potoků jsou naplněna po břehovou hranu a místy dochází k vybřežování vody. Nad zastavěným územím došlo k přívalovým dešťům nebo delší dobu vydatně prší (rychlé odtávání sněhové pokrývky) a dochází k rychlému naplňování rybníků. Vodní hladina dosahuje v hlásném profilu (hlásných profilech) k žluté značce (jsou dosaženy limitní hodnoty odpovídající 2. SPA).

Z právního hlediska začíná povodeň!

 

Při vyhlášení 2. SPA předseda nebo místopředseda Povodňové komise obce zajistí:

Prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu, na správce vodních toků.

Zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace.

Výměna informací ohledně povodňové situace a podávání hlášení
PK obce Obříství,
PK okolních obcí
PK ORP Neratovice,
operačnímu středisku HZS Středočeského kraje,
ČHMÚ,
Vodohospodářskému dispečinku Povodí Labe, s.p. a
Povodí Vltavy, s.p.

Vedení jednání povodňové komise.

Nastavení směn hlídkové služby členů JSDH a PK.
 

Kontroly ohrožených objektů:

Kontrola sportovního areálu - TJ Sokol Obříství a připravit ho na evakuaci vybavení.

Libišská strouha zpravidla při deštích vystoupá rychleji než Labe – je třeba ji kontrolovat! Ohroženy jsou jen pozemky za hostincem, ale může být ukazatelem blížící se povodně (často následně vystoupá Labe).

Kontrola nízko položeného bytového domu- bývalý objekt Povodí (Ke Hřišti 42) a hostince (Mělnická 82), jedná se o jedny z nejdříve ohrožených lokalit v obci. Dle historických zkušeností však nehrozí obci výraznější škody do výšky povodně 2006 (voda dosahuje cca do poloviny spodních oken).

Kontrola rekreačního objektu / areál s odstavenými vozidly poblíž ČOV. Nacházejí se zde odstavené nákladní automobily a mobilhouse. Celý objekt je zaplaven již při Q5, může dojít k uniku nebezpečných látek do okolí a případně odplavení mobilhouse, což by mohlo mít katastrofální následky v případě zachycení mobilhouse v profilu mostu či propustku.

Kontrola náplavky, pokud se zde nachází vozidla, připravit se na jejich případný odtah při předpokladu zhoršení hydrologické situace v tocích a přetrvávajících srážkách.
 

Vydávání varovných zpráv a informování občanů a vlastníků nemovitostí ve správním území obce (veřejným rozhlasem, kriticky ohroženým nemovitostem telefonicky nebo osobně).

Informování firem v ohroženém území (veřejným rozhlasem, telefonem).

Uvedení sil a prostředků k zabezpečovacím a záchranným pracím do stavu pohotovosti a nasazení sil a prostředků dle konkrétní situace. Vyžádání pomoci u právnických a fyzických osob.

Vyzvání občanů k ukotvení odplavitelného materiálu a odstranění (nebo alespoň ukotvení) lávek přes vodní toky.

Zapisování do povodňové knihy včetně vedení evidence příloh (tištěné e-maily, audio a video záznamy, fotografie)

 

K vyhlášení 3. SPA - stav ohrožení použije povodňová komise stejné nástroje jako v předchozím 2. stupni povodňové aktivity, navíc je možné použít varovnou sirénu (všeobecná výstraha).

Dochází ke stavu, kdy voda z potoků již vybřežuje a zaplavuje okolí, je naplněna retence rybníků. Hladina vody dosáhla v hlásném profilu (hlásných profilech) k červené značce (byly dosaženy limitní hodnoty pro vyhlášení 3. SPA).

Je ohroženo zdraví a životy lidí a je přímo ohrožen majetek občanů a obce v záplavovém území.

Při vyhlášení 3. SPA předseda nebo místopředseda Povodňové komise obce zajistí:

Prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu, na správce vodních toků – ověření aktuálních informací.

Zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace.

Výměna informací ohledně povodňové situace a podávání hlášení
PK obce Obříství,
PK okolních obcí
PK ORP Neratovice,
operačnímu středisku HZS Středočeského kraje,
ČHMÚ,
Vodohospodářskému dispečinku Povodí Labe, s.p. a
Povodí Vltavy, s.p.

Kontrola sportovního areálu - TJ Sokol Obříství a připravit ho na evakuaci vybavení. Areál zaplaven již při Q5

Libišská strouha zpravidla při deštích vystoupá rychleji než Labe – je třeba ji kontrolovat! Ohroženy jsou jen pozemky za hostincem, ale může být ukazatelem blížící se povodně (často následně vystoupá Labe.

Kontroly ohrožených objektů:

Kontrola nízko položeného bytového domu- bývalý objekt Povodí (Ke Hřišti 42) a hostince (Mělnická 82), jedná se o jedny z nejdříve ohrožených lokalit v obci. Dle historických zkušeností však nehrozí obci výraznější škody do výšky povodně 2006 (voda dosahuje cca do poloviny spodních oken).

Kontrola rekreačního objektu / areál s odstavenými vozidly poblíž ČOV. Nacházejí se zde odstavené nákladní automobily a mobilhouse. Cely objekt je zaplaven již při Q5, může dojít k uniku nebezpečných látek do okolí a případně odplavení mobilhouse, což by mohlo mít katastrofální následky v případě zachycení mobilhouse v profilu mostu či propustku.

Kontrola transformátoru u ČOV a transformátoru poblíž náplavky, k jejich zaplavení a odpojení dochází již při Q5.

Vydávání varovných zpráv a informování občanů a vlastníků nemovitostí ve správním území města (veřejným rozhlasem, kriticky ohroženým nemovitostem telefonicky nebo osobně).

Informování firem v ohroženém území.

Rozmístění stálé hlídkové služby na kritická místa.

Pokračování v zabezpečovacích, případně záchranných pracích.

Koordinace evakuace zvířat a vozidel z potenciálního rozlivu.

Komunikace se správci sítí a komunikací – koordinace odpojení sítí a regulace dopravy. Nastavení dopravních omezení a objízdných tras.

Koordinace veřejného pořádku.

Aktivace evakuačních prostor ve spolupráci s IZS.

Nařízení evakuace včetně informování občanů o místech shromáždění a místě přijímacího střediska. Případné vyžádání pomoci u KOPIS (Krajské operační a informační středisko) HZS.

Provádění dokumentačních prací.

Zapisování do povodňové knihy včetně vedení evidence příloh (tištěné e-maily, audio a video záznamy, fotografie)
 

V souvislosti s předpokládaným vývojem povodňové situace aktivuje předseda nebo místopředseda povodňové komise další fyzické a právnické osoby.

Stupně povodňové aktivity se odvolávají v pořadí, v jakém byly vyhlášeny – v případě vyhlášení 2. SPA i 3. SPA se odvolává nejprve 3. SPA, poté 2. SPA, v případě přímého vyhlášení 3. SPA končí povodeň odvoláním 3. SPA (pokud není zároveň s odvoláním 3. SPA vyhlášen 2. SPA.

 

Soubor: c_vyhlasovani.htm


Organizační část > Činnost povodňové komise při jednotlivých SPA

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 18.9.2017, publikována: 5.3.2018