Titulní list

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránky

Titulní list

logo_opzp

Povodňový plán města Mnichovo Hradiště

Obec s rozšířenou působností:

Mnichovo Hradiště

Kraj:

Středočeský kraj

Příslušný vodoprávní úřad:

Městský úřad Mnichovo Hradiště - odbor výstavby a životního prostředí

Povodňový orgán v době mimo povodeň

...

Povodňová komise

Město Mnichovo Hradiště

Odborné stanovisko správce povodí k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

k návrhu digitáního povodňového plánu nemáme z hlediska správce povodí závaznějších př
Dne: 07.11.2014 č.j. VHD/14/30732

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a životního prostředí

Podpis: Ing. Zuzana Kuntošová, odborný referent

Dne: 31.10.2014 č.j. MH-VŽP/11069/2014/Ku

Schválení povodňového plánu:

 

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum aktualizace textové části a příloh je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 13.12.2014

 

 

ČHMÚ (výběr): výstrahy, radar a srážkoměry, povodňová služba, indikátor přívalových povodní

Stránky v povodňovém plánu:

Grafická část - mapy

Hlásné profily

Srážkoměrné stanice

Vyhlášená záplavová území

 

Povodňové komise

Důležitá telefonní čísla

Subjekty povodňové ochrany

 

Užitečné internetové odkazy

 

Soubor: a_titulni_list.htm


 | nahoru |

stránka aktualizována: 1.6.2016, publikována: 4.12.2016