- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

AUTOMH - Knobloch, s.r.o.

- B -

Bakov nad Jizerou - pk 

Bleskové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

Český červený kříž (ČČK)

Český hydrometeorologický ústav

Český rybářský svaz, o.s.

ČEZ - zákaznické služby s.r.o.

ČEZ Distribuce, a.s.

ČHMÚ

ČHMÚ - Centrální předpovědní pracoviště

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Praha

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Praha

ČHMÚ - pobočka Praha - Komořany

Čistírny odpadních vod (ČOV) - tabulka

ČRS MO Mnichovo Hradiště [1058]

ČRS Středočeský územní svaz Praha

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Datový dotaz

Délkové měřítko

Dokumenty (POVIS)

Doprava - mapa

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

Elektrárny (MVE) - tabulka

IconMalé vodní elektrárny
IconMalé vodní elektrárny

Evakuační místa

IconEvakuace osob
IconEvakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconHlásné profily

- G -

Grafické vyhledávání

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconHlásné profily

Hygienické stanice

HZS - stanice Mnichovo Hradiště

HZS - stanice odboru IZS Kladno

HZS - územní odbor Mladá Boleslav

HZS Středočeského kraje

- I -

informace - telefon

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

JSDH Mnichovo Hradiště

- K -

Kategorie organizací

KHS - územní pracoviště Mladá Boleslav

Klasická legenda

Klášter Hradiště nJ č.p. 178 - induviduální PPO

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Krajská veterinární správa - inspektorát Mladá Boleslav

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Krajský úřad - Středočeský kraj

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

Křížový dotaz

KSÚS, pracoviště Mnichovo Hradiště

IconTechnické prostředky
IconDůležité organizace

Kvalita

KVV Praha - Středočeský kraj

- L -

Lesy České republiky, s.p., ředitelství

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Labe, Hradec Králové

- M -

Malé vodní elektrárny - tabulka

IconMalé vodní elektrárny
IconMalé vodní elektrárny

Měření vzdáleností

Měřítko

Město Mnichovo Hradiště - pk 

IconPovodňová komise
IconČinnost členů povodňové komise
IconČinnost ostatních členů
IconPovodňové komise

Městská policie Mnichovo Hradiště

Městský úřad Mnichovo Hradiště

Metodické pokyny

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

- N -

Nařízení vlády

Následující výřez

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty

Normy

Nová Ves u Bakova  - pk 

Num[-]

Num[+]

- O -

O2 Czech Republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu

Objekty dPP - mapa

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,

Oblastní spolek ČČK Mladá Boleslav

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené nemovitosti
IconOhrožené objekty

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Mnichovo Hradiště - pk 

- P -

PČR - Obvodní oddělení Mnichovo Hradiště

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Územní odbory Mladá Boleslav

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Postupové doby - tabulka

Posunout zobrazenou oblast

použité zkratky

Povodí Labe, s.p. - závod 3, PS Mladá Boleslav

Povodí Labe, s.p. - závod 3, PS Turnov

Povodí Labe, s.p. závod - Jablonec nad Nisou

Povodí Labe, státní podnik, podnikové ředitelství

Povodí Labe, státní podnik, vodohospodářský dispečink

Povodňová komise obce Klášter Hradiště nad Jizerou - pk 

Povodňová komise obce Mohelnice nad Jizerou - pk 

Povodňová komise obce Ptýrov - pk 

Povodňová komise Středočeského kraje - pk 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

Protipovodňová opatření - mapa

protipovodňová opatření - tabulka

Předchozí výřez

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami

- R -

Reader

Rozvodné sítě

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Rybářské organizace

RYLICH VLADIMÍR-ODTAHOVÁ SLUŽBA

- S -

schválení PP

Skrytí jednotlivých témat mapy

Soubor map

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconHlásné profily

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků - tabulka

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměrné stanice
IconPodle dešťových srážek
IconSrážkoměrné stanice

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

Stromová legenda

- Š -

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Telekomunikace

Tenisový klub Mnichovo Hradiště

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

IconTypy datových dotazů
IconTypy datových dotazů 

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

Ukládat souřadnice do schránky

Uložit obrázek mapy

Upozornění

Uživatelská mapa

- V -

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vkládání a rušení uživatelských témat

Vodní díla - tabulka

IconVodní nádrže I. – III. kategorie
IconVodní díla I. - III. kategorie
IconDalší vodní díla

Vodní díla - TBD a.s.

Vodní toky - tabulka

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., pobočka Mnichovo Hradiště

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Vojenská velitelství a úřady

Volba tématu pro výběr

Výběr objektů databázovým dot

Výběr objektů lomenou čarou

Výběr objektů v okolí zvoleného bodu

Výběr objektů z více vrstev

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

- Y -

yr.no

- Z -

Zachovat výřez pro další mapu

Základní mapa

Zákony

Zakreslování anotací

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území

Zásobování

Zdravotnictví

zkratky

Změna nastavení tématické mapy

Zmenšit měřítko

Zobrazení jednotlivých témat mapy

Zobrazit celou mapu

Zobrazit legendu mapy

Zobrazit přehledku

Zobrazit vybrané objekty

Zvětšit měřítko