Titulní list

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka] < 

Titulní list

logo_opzp_2016

Povodňový plán městyse Škvorec

Obec s rozšířenou působností:

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Kraj:

Středočeský kraj

Vodoprávní úřad:

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Povodňový orgán v době mimo povodeň

Úřad městyse Škvorec

Povodňová komise

Škvorec

 
 

Odborné stanovisko správců vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83 písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Labe, s.p.
Dne: 18.07.2018 č.j. VHD/Ja/18/28746

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

MÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor ŽP dne: 13.08.2018 pod č.j.: OŽP-61439/2018-BUCJA

Podpis: Ing. Jana Bucková, vedoucí odd. vodního hosp. a ochrany prostředí

Schválení povodňového plánu:

 

 

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Přehled aktualizací textové části a příloh je v tabulce a je také samostatně uveden u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 09.08.2021

 

 

Soubor: a_titulni_list.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 11.08.2020, publikována: 09.08.2021