Hydrologické poměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Charakteristika zájmového území >

Hydrologické poměry

Území správního obvodu náleží po hydrografické stránce do povodí Výmoly, správní celek náleží pod správu povodí Labe.

Zájmové území Škvorce je odvodňováno zejména Škvoreckým potokem, který protéká centrem městyse. V katastru se nachází také Dobročovický a Přišimaský potok, avšak jejich toky leží mimo zastavěné území městečka.

Škvorecký potok protéká katastrálním územím městyse od jihu k severu v ř. km 1,2 – 6,7, na jeho toku se nachází při okraji obce rybník Na Dolíkách. Do Škvoreckého potoku se napojuje bezejmenný přítok, délky zhruba 1,8 km, který také protéká zástavbou. Přišimaský potok, na severovýchodě od Škvorce, kopíruje v ř. km 1,8 – 3,0  hranici katastru, nachází se mimo zastavěnou oblast a nemůže obec zasáhnout povodní. Dobročovický potok, jihozápadně od obce Třebohostice, protéká na území katastru v ř. km. 4,0 – 6,3 lesy.

Vzhledem k tomu, že Škvorecký potok protéká zastavěným územím v intravilánu obce, je celý odtokový systém citlivý na udržování plnoprůtočnosti propustků, mostků a lávek umístěných v katastru, jejich zanesení by výrazně zhoršilo odtokovou situaci. Koryto Škvoreckého potoka je z větší části neupravené a zarostlé. Výraznější povodňové škody mohou nastat při průtoku větším než Q5.

V hydrologickém režimu vodoteče byly zejména v posledním desetiletí zaznamenány povodně z intenzivních dešťů trvajících řádově desítky hodin a silnému nasycení půdy.

Škvorecký potok

Škvorecký potok je ve Středočeském kraji na území Úval, jedním z pravých přítoků Výmoly v ř. km 19,0.

Potok pramení v lesnaté oblasti v obci Doubek, jihovýchodně od městyse, celková délka toku je cca 7,1 km. Hydrologický profil potoka je sezónně relativně vyrovnaný a v porovnání s okolními vodními toky nepředstavuje významnější unikum. Z environmentálního hlediska je zde problémem znečišťování vodního toku splaškovými vodami a zároveň nepovolené čerpání vody. Tento potok také představuje hlavní zdrojnici místní rybniční soustavy, Horního a Dolního Úvalského rybníku. Potok je místními obyvateli ceněn především jako místo rekreace a odpočinku v suburbánní zóně v zázemí Prahy.

 

Drobný bezejmenný tok, který tvoří pravý přítok Škvoreckého potoka v blízkosti Masarykova náměstí při ulici Tyršova, protéká zastavěným územím Škvorce. Jedná se o přírodní neupravené koryto, které napájí dva rybníky na území městyse. Pramení v blízkosti obce Hradešín a jeho celková délka je zhruba 1,8 km. Nebezpečí hrozí od srážek velké intenzity (i přes 100 mm za 1 hodinu), které způsobují extrémně rychlé povodně s velmi rychlým nárůstem průtoku a hladin. Bohužel se nedají tyto povodně dopředu předpovídat a nelze se proti nim účinně a prakticky bránit.

Další informace: Vodní toky
Vodní díla

Soubor: b_char_hydro.htm


Věcná část > Charakteristika zájmového území > Hydrologické poměry

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 26.06.2018, publikována: 09.08.2021