Manipulační řády

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Charakteristika zájmového území >

Manipulační řády

Vyhláška Ministerstva zemědělství 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, definuje manipulační řád jako soubor zásad a pokynů pro manipulaci s vodou k jejímu účelnému a hospodárnému využití podle povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a stavebního povolení k vodnímu dílu, ke snižování nepříznivých účinků povodní, sucha a ledových jevů, k ochraně a zlepšení jakosti vody, jakož i k zajištění bezpečnosti, stability a spolehlivosti vodního díla a soubor zásad, pokynů a dokumentace pro obsluhu a údržbu objektů a zařízení vodního díla.

O povinnosti vlastníka vodního díla mít zpracovaný a schválený manipulační řád rozhoduje, na základě ustanovení §59 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vodoprávní úřad. Vlastník vodního díla je, dle § 59 odst. 1 vodního zákona, povinen dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno a uvedeno do provozu, zejména dodržovat provozní řád a schválený manipulační řád, neprodleně oznamovat vodoprávnímu úřadu změny mající vliv na obsah manipulačního řádu a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem podle § 47 odst. 4 písm. g). Manipulační řády jsou uloženy u vlastníků, provozovatelů a vodoprávního úřadu ORP Brandýs nad Labem=Stará Boleslav.

V městyse Škvorec se nenachází žádná nádrž, která by měla zpracovaný manipulační nebo provozní řád.

Soubor: b_char_man.htm


Věcná část > Charakteristika zájmového území > Manipulační řády

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 26.06.2018, publikována: 09.08.2021