Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Ohrožené objekty >

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

V rámci zpracování povodňového plánu byli obesláni majitelé ohrožených objektů pro tvorbu povodňových plánů vlastníků nemovitostí.  Údaje jsou sumarizovány v on-line aplikaci. http://ppvn.hydrosoft.cz V digitálním povodňovém plánu jsou k dispozici pouze v neveřejné verzi.

Majitelé nemovitostí si mohou formulář povodňového plánu vlastníka nemovitosti stáhnout v příloze povodňového plánu (sekce Dokumenty)

Vodní zákon ukládá všem fyzickým a právnickým osobám, které jsou zvláště ohroženy povodněmi, tedy těm, které vlastní nemovitosti v záplavových územích nebo jejichž nemovitosti mohou ohrozit průběh povodně, povinnost zpracovat povodňový plán opatření na ochranu svých pozemků nebo staveb před povodněmi a předložit jej příslušné obci k zajištění souladu s povodňovým plánem této obce. Výjimečně, v pochybnostech, rozhoduje o rozsahu této povinnosti, na návrh těchto fyzických nebo právnických osob, příslušný vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání.

Souhrnné údaje povodňových plánů vlastníků nemovitostí je možné zobrazit dotazem nad mapou nebo ve výpisu z databáze: Evidované povodňové plány vlastníků nemovitostí.

 

Počet osob bydlících ve vybraných nemovitostech:

celkem

(z toho požadují ubytování)


děti:

9

8


dospělí:

30

25


starší osoby:

10

8

 

Celkem osob:

49

41


z toho imobilních osob:

0

0

 

Počet osob žádajících evakuaci:

49

 

Počet osob žádajících o pomocníky:

0

 

 

Počet vybraných nemovitostí:

17

 Počet rodinných domů:

14

 


Počet chat:

2

 


Počet objektů v majetku obce:

1

 Počet nemovitostí s malými zvířaty:

9

 


Počet nemovitostí s velkými zvířaty:

1

 

Tabulka byla generována dne 09.08.2021

Soubor: b_druhy_ppvn.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Ohrožené objekty > Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 26.06.2018, publikována: 09.08.2021