Opatření za povodně

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Opatření k ochraně před povodněmi >

Opatření za povodně

V době povodně je povodňová komise oprávněna činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím.

K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, popřípadě vjezd na své pozemky nebo do objektů těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací nebo záchranné práce, popřípadě přispět na příkaz povodňového orgánu podle svých možností a sil osobní a věcnou pomocí k ochraně lidských životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy příslušných povodňových orgánů.

Jsou to zejména:

odstraňování překážek ve vodním toku a v blízkosti profilu objektů (propustky, mosty vtokové objekty)

opatření proti přelití nebo protržení hrází vodních děl zadržujících vodu,

budování protipovodňových zábran u ohrožených nemovitostí

sanace protržených hrází za povodně ve spolupráci se správcem toku

opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací,

zabezpečení a ukotvení odplavitelného materiálu u nemovitostí v blízkosti toku

opatření k omezení znečištění vody při možném sekundárním ohrožení (agrochemikálie u soukromých zemědělců, PHM, chemické látky v průmyslových objektech).

opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy.

Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty podle povodňových plánů nebo na příkaz povodňových orgánů.

Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí být koordinovány ve spolupráci se správcem povodí, PLA, s.p.

Soubor: b_poop_operativni.htm


Věcná část > Opatření k ochraně před povodněmi > Opatření za povodně

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.06.2018, publikována: 09.08.2021