Povodňové prohlídky

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Opatření k ochraně před povodněmi >

Povodňové prohlídky

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně, její škodlivé následky nebo zhoršují odtokové poměry.

Povodňové prohlídky organizuje a provádí povodňový orgán městyse Škvorec nejméně 1x ročně většinou po jarním tání duben - květen, za účasti správce vodních toků - Povodí Labe s. p. a pozvaných ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Odpovědnou osobou za organizaci povodňové prohlídky je starosta obce.

Na základě těchto prohlídek se přijímají opatření, která snižují zjištěná rizika na přijatelnou úroveň. Povodňové orgány můžou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.

 

Vykonavatel

PK městyse Škvorec

Četnost prohlídek

minimálně 1 x ročně před jarním táním nebo před letními dešti

Rozsah plnění

Posouzení průtočnosti koryta
Padlé stromy v korytech a inundaci
Skladovaný materiál v inundaci
Černé skládky v inundaci
Stav objektů na toku
Zprávu o provedení prohlídky a jejích výsledcích zapíše do povodňové knihy. Zprávu projedná povodňová komise na svém každoročním zasedání.

Soubor: b_poop_prohlidky.htm


Věcná část > Opatření k ochraně před povodněmi > Povodňové prohlídky

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 26.06.2018, publikována: 09.08.2021