Činnost povodňové komise při jednotlivých stupních povodňové aktivity

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Činnost povodňové komise při jednotlivých stupních povodňové aktivity

V případě dosažení 1. SPA zahajují činnost vybraní pracovníci Obecního úřadu, kteří začínají monitorovat situaci.

Členové komise jsou po oznámeném dosažení 1. SPA povinni oznamovat svou dosažitelnost.

Povodňová komise obce zahajuje v základním rozsahu činnost při 2. stupni povodňové aktivity. Starosta při dosažení mezních hodnot 2. SPA svolá povodňovou komisi a vyhlásí 2. SPA.

Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může předseda povodňové komise učinit neodkladná opatření bez svolané povodňové komise.

Časový limit pro přítomnost členů povodňové komise, nebo jimi pověřených zastupujících zaměstnanců na určeném pracovišti komise je 60 minut od vydání pokynu ke svolání zasedání povodňové komise.

Dosažení 1. SPA a vyhlášení 2. (i 3. SPA) a dalších informací o vývoji povodňové situace zajišťuje povodňová komise obce rozhlasem, pomocí megafonu hlídkové služby, případně pomocí sirény a mobilních telefonů. Informace bude zveřejněna i na úředních deskách.

Při vyhlášení 2. SPA předseda nebo místopředseda Povodňové komise obce zajistí:

Prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu, na správce vodních toků.

Zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace.

Prověření spojení a vyrozumění PK obce Úvaly níže po toku Škvoreckého potoka a obcí Doubek a Hradešín výše po toku Škvoreckého potoka a jeho přítoku. Dle potřeby vzájemné pomoci a dle potřeby koordinace dopravy budou kontaktovány i okolní obce hydrologicky s obcí nespojené.

Vedení jednání povodňové komise.

Nastavení směn hlídkové služby členů JSDH a PK.

Vydávání varovných zpráv a informování občanů a vlastníků nemovitostí ve správním území obce (veřejným rozhlasem, kriticky ohroženým nemovitostem telefonicky nebo osobně).

Informování firem v ohroženém území (veřejným rozhlasem, telefonem).

Navázání spojení s majiteli (provozovateli) rybníků ve správním území obce.

Uvedení sil a prostředků k zabezpečovacím a záchranným pracím do stavu pohotovosti a nasazení sil a prostředků dle konkrétní situace. Vyžádání pomoci u právnických a fyzických osob.

Vyzvání občanů k ukotvení odplavitelného materiálu a odstranění (nebo alespoň ukotvení) lávek přes vodní toky.

Zapisování do povodňové knihy včetně vedení evidence příloha (tištěné e-maily, audio a video záznamy, fotografie)

Při vyhlášení 3. SPA předseda nebo místopředseda Povodňové komise obce zajistí:

Prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu, na správce vodních toků – ověření aktuálních informací.

Zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace.

Prověření spojení a vyrozumění PK obcei Úvaly níže po toku Škvoreckého potoka a obcí Doubek a Hradešín výše po toku Škvoreckého potoka a jeho přítoků. Dle potřeby vzájemné pomoci a dle potřeby koordinace dopravy budou kontaktovány i okolní obce hydrologicky s obcí nespojené.

Vydávání varovných zpráv a informování občanů a vlastníků nemovitostí ve správním území města (veřejným rozhlasem, kriticky ohroženým nemovitostem telefonicky nebo osobně).

Informování firem v ohroženém území.

Spojení s majiteli (provozovateli) rybníků v obci a ověření stavů manipulací.

Rozmístění stálé hlídkové služby na kritická místa.

Pokračování v zabezpečovacích, případně záchranných pracích.  

Koordinace evakuace zvířat a vozidel z potenciálního rozlivu.

Komunikace se správci sítí a komunikací – koordinace odpojení sítí a regulace dopravy. Nastavení dopravních omezení a objízdných tras.

Koordinace veřejného pořádku.

Aktivace evakuačních prostor ve spolupráci s IZS.

Nařízení evakuace včetně informování občanů o místech shromáždění a místě přijímacího střediska. Případné vyžádání pomoci u KOPIS HZS.

Provádění dokumentačních prací.

Zapisování do povodňové knihy včetně vedení evidence příloha (tištěné e-maily, audio a video záznamy, fotografie)

V souvislosti s předpokládaným vývojem povodňové situace aktivuje předseda nebo místopředseda povodňové komise další fyzické a právnické osoby.

Činnost povodňového orgánu města bezprostředně po povodni

Odvolává dle vývoje povodňové situace 2. a 3. SPA na území obce, odvolání SPA oznamuje občanům a fyzickým a právnickým osobám, povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností Rokycany, povodňovým orgánům sousedních obcí.

Organizuje obnovu povodní narušených funkcí zasaženého území obce.

Poskytuje dle potřeby nezbytnou materiální a finanční pomoc povodní postiženým obyvatelům obce.

Organizuje se zástupci správců toků provádění povodňových prohlídek povodní postižených území.

Podílí se na odstraňování povodňových škod na území obce (mimo investiční akce),

Zajištění vyčerpání zaplavených prostor včetně odstranění bahnitých nánosů (i studny), zajištění posudku hygienika o nezávadnosti zdrojů, případně chemických rozborů

Zajišťuje sepsání povodňových škod na území obce zasaženého povodní.

Obnova dopravního systému, funkce veřejného osvětlení, zásobování, kanalizačního systému, dodávky pitné vody a ostatní infrastruktury

Zajištění vysoušecí techniky

Zajištění deratizace a dezinfekce všech povodní dotčených veřejných prostranství.

Koordinace prohlídek jednotlivých objektů za účelem posouzení jejich stavu (statika).

V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob) smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení

Shromažďuje materiály pro vypracování zprávy o povodni a zpracovává  zprávu o povodni v předepsaném rozsahu, kterou poskytuje do 3 měsíců od ukončení povodně nadřízenému povodňovému orgánu, osnova zprávy je uvedena v příloze plánu.

Soubor: c_vyhlasovani.htm


Organizační část > Činnost povodňové komise při jednotlivých stupních povodňové aktivity

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 26.06.2018, publikována: 09.08.2021