- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Bleskové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Teplárenská, a.s.

ČHMÚ

ČHMÚ - centrální předpovědní pracoviště

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Praha

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Praha

ČIŽP - Oblastní inspektorát Praha

ČIŽP - Oblastní inspektorát Praha - oddělení ochrany vod

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Dokumenty (POVIS)

Doprava - mapa

Dopravní služby

Doubek - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise 
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 09.08.2021 

Důležité organizace - mapa

- E -

E.ON Česká Republika, s.r.o.

Energie AG Kolín a. s.

EU: GDPR

Evakuační místa

IconEvakuace
IconEvakuační místa

- G -

GDPR

- H -

Hasičský záchranný sbor

Historické hasičstvo Dobročovice

Hlásné profily - mapa

Hradešín - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise 
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 09.08.2021 

Hygienická stanice hl. m. Prahy - pobočka VÝCHOD

Hygienické stanice

HZS - stanice Říčany

HZS - stanice Stará Boleslav

HZS Středočeského kraje

- I -

informace - telefon

INNOGY

INNOGY - Středočeská plynárenská, a.s.

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

JSDH Škvorec

- K -

Kategorie organizací

KHS - územní pracoviště Praha - východ

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Krajský úřad Středočeského kraje

Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství

Krajský úřad Středočeského kraje - Oddělení vodního hospodářství

- L -

Lesy ČR, s.p., Odbor vodního hospodářství

Lesy ČR, s.p., OŘ východní Čechy

Lesy ČR, s.p., OŘ východní Čechy, správce toků (rajon 709)

Lesy hl. m. Prahy - Středisko vodní toky

- M -

Marius Pedersen - MP Říčany

Městská Policie Úvaly - okrsek Škvorec

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Městský úřad Říčany

Městys Škvorec

Metodické pokyny

MěÚ Brandýs nad Labem - oddělení vodního hospodářství a ochrany prostředí

MěÚ Úvaly

Ministerstva

Ministerstvo životního prostředí

- N -

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

Nemocnice AGEL Říčany a.s.

Nemocnice Brandýs nad Labem

Normy

- O -

O2 Czech Republic a.s.

O2 Czech Republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Objekty dPP - mapa

Oblastní středisko záchranné služby Praha – východ

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené nemovitosti
IconOhrožené objekty

Ohrožující objekty - tabulka

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise 
IconNadřízené povodňové komise

OÚ Dobročovice

- P -

PČR - Obvodní oddělení Úvaly

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Územní odbory Praha - venkov VÝCHOD

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

použité zkratky

Povodí Labe s.p. - provozní středisko Kolín

Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe, státní podnik - vodohospodářský dispečink

Povodí Labe, státní podnik. - provozní středisko Lysá nad Labem

Povodňová komise Středočeského kraje - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise 
IconNadřízené povodňové komise

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)
IconPPVN

Protipovodňová opatření - mapa

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami

- R -

Reader

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- Ř -

Ředitelství České inspekce životního prostředí

- S -

SDH Úvaly

schválení PP

souhrnná zpráva po povodni

soulad

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - tabulka

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

Státní veterinární správa - sekce MěVS v Praze, ODHYG Praha-střed a východ

- Š -

Školy a školní jídelny

Škvorec - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise 
IconČinnost členů povodňové komise
IconPovodňové komise

- T -

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, oblastní správa východ

Technické služby

Technické služby města Úvaly

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

- Ú -

Ústřední povodňová komise - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise 

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy

Úvaly (město) - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise 
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 09.08.2021 

Uživatelská mapa

- V -

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vodní díla - tabulka

Vodní toky - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (Dibavod)

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (ISVS)

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

- Z -

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Zásobování

Zdravotnictví

zkratky

ZZS okresu Praha - východ