Činnost povodňové komise při jednotlivých stupních povodňové aktivity

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Činnost povodňové komise při jednotlivých stupních povodňové aktivity

1. stupeň povodňové aktivity lze přirovnat k ostražitosti, tedy ke stavu, za kterého musí povodňová komise věnovat zvýšenou pozornost vývoji počasí a vodním stavům na vodních tocích a rybnících (např. mnoho dní prší, voda nebezpečně stoupá, situace se zhoršuje, média informují o nebezpečí povodní, nepříznivá předpověď počasí).

Pozn.: Dle zákoníku práce § 124 je činnost při ochraně před povodněmi považována za překážku při práci z důvodu obecného zájmu s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku.

 

1. stupeň povodňové aktivity (SPA) nastává při zvýšení hladin ve vodních tocích nad normální stav. 

1. stupeň povodňové aktivity nastává při dosažení limitního stavu vodní hladiny v hlásném (hlásných) profilu (profilech) na zelené značce nebo vydáním „Výstrahy“ či „Upozornění“ od ČHMÚ (zpravidla prostřednictvím povodňové komise ORP Chrudim).

 

V případě dosažení 1. SPA zahajují činnost vybraní pracovníci obecního úřadu Vrané nad Vltavou, kteří začínají monitorovat situaci.

Členové povodňové komise jsou po oznámení dosažení 1. SPA povinni oznamovat svou dosažitelnost.

Povodňová komise obce zahajuje činnost v základním rozsahu při 2. stupni povodňové aktivity. Starosta při dosažení mezních hodnot 2. SPA svolá povodňovou komisi a vyhlásí 2. SPA.

Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může předseda povodňové komise učinit neodkladná opatření bez svolané povodňové komise.

Časový limit přítomnosti členů povodňové komise, nebo jimi pověřených zastupujících zaměstnanců na určeném pracovišti povodňové komise je 60 minut od vydání pokynu ke svolání zasedání povodňové komise.

Dosažení 1. SPA a vyhlášení 2. i 3. SPA a dalších informací o vývoji povodňové situace zajišťuje povodňová komise obce rozhlasem, megafonem, sirénami nebo mobilními telefony. Informace budou zveřejněny také na úředních deskách.

1. SPA nastává vydáním 1. výstražné informace Systému informační výstražné služby ČHMÚ nebo dosažením 1. SPA:

na Jeníkovickém potoce – v hlásných profilech kategorií: 

A VD Vrané,

C VD Vrané – Praha,

C Davle (Vltava),

C odtok VD Štěchovice (Vltava),

A VD Slapy, nebyla-li vydána 1. výstražná informace Systému informační výstražné služby ČHMÚ.

Povodňová komise zajistí zavedení povodňové knihy (příloha povodňového plánu), kam budou zapisovány následující údaje:      

všechna provedená opatření ochrany před povodněmi, zejména aktivizace hlásné a hlídkové povodňové služby, dobrovolných hasičů, Hasičského záchranného sboru, policie České republiky, technických služeb, hygieny, lékařů majících praxi v místě atd.,

znění všech přijatých a odeslaných zpráv týkajících se ochrany před povodněmi,

předpovědi počasí a další údaje o vodních stavech a předpovědi průtoků (zjištěné dotazem u Českého hydrometeorologického ústavu).

 

2. stupeň povodňové aktivity (SPA) vyhlašuje a odvolává předseda povodňové komise obce v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň a dochází k zaplavování území mimo koryto. Aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

2. stupeň povodňové aktivity se vyznačuje tím, že koryta toků jsou již naplněna po břehovou hranu a místy dochází k vybřežování vody. Nad zastavěným územím došlo k přívalovým dešťům nebo delší dobu vydatně prší (prudké odtávání sněhové pokrývky) a dochází k rychlému naplňování rybníků. Vodní hladina dosahuje v hlásném profilu (hlásných profilech) ke žluté značce (jsou dosaženy limitní hodnoty odpovídající 2. SPA). Z právního hlediska začíná povodeň.

 

Pozn: dle § 77 odst. 4 zák. 254/2001 Sb., o vodách, povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečení před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec povodňového plánu, v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčenou osobu. Všechna přijatá opatření a příkazy musí být zapsány do povodňové knihy.

 Dle § 77 odst. 5 zák. 254/2001 Sb., o vodách, povodňové orgány a jimi pověřené osoby mohou vstupovat na cizí pozemky za účelem záchranných a zabezpečovacích prací.

Hlavní činnosti povodňové komise při 2. stupni povodňové aktivity:

zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace,

prověření spojení na předpovědní i hlásnou službu a na správce vodních toků,

prověření spojení a vyrozumění PK správních celků níže a výše na tocích – níže PK městské části Praha-Zbraslav a obce Dolní Břežany, výše PK obcí Měchenice a Davle; podle potřeby vzájemné pomoci a koordinace dopravy budou kontaktovány i okolní obce hydrologicky s obcí nespojené,

vedení jednání povodňové komise,

nastavení směn členů hlídkové služby a PK,

vydávání varovných zpráv a informování občanů i vlastníků nemovitostí ve správním území obce (veřejným rozhlasem, majitele kriticky ohrožených nemovitostí informovat telefonicky nebo osobně),

informování firem v ohroženém území (veřejným rozhlasem, telefonicky),

navázání spojení s majiteli a provozovateli rybníků ve správním území obce,

povodňová komise při stavu pohotovosti zkontroluje informovanost dotčených objektů,

uvedení sil a prostředků určených k zabezpečovacím a záchranným pracím do stavu pohotovosti a rozhodování o jejich využití dle konkrétní situace; vyžádání pomoci u právnických a fyzických osob,

vyzvání občanů k ukotvení odplavitelného materiálu a odstranění (nebo alespoň ukotvení) lávek přes vodní toky,

pořízení ochranných prostředků (pytle s pískem atp.),

při předpovědi dalšího zvyšování průtoků varování obyvatel, kteří jsou v dosahu velké vody domluveným způsobem,

určení místa k případné evakuaci osob a materiálu, příprava vybavení,

zapisování do povodňové knihy, a to včetně vedení evidence kapitoly Příloha (vytištěné e-maily, audio a video záznamy, fotografie).

 

3. stupeň povodňové aktivity (SPA) vyhlašuje a odvolává předseda povodňové komise obce při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Pro vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity použije povodňová komise stejné nástroje jako při vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity, a to navíc s možností využití varovné sirény (všeobecná výstraha). Při tomto stupni povodňové aktivity voda již vybřežuje z toků, zaplavuje okolí a retence rybníků je již vyčerpána. Vodní hladina dosahuje v hlásném profilu (hlásných profilech) k červené značce (jsou dosaženy limitní hodnoty odpovídající 3. SPA).

V souvislosti s předpokládaným vývojem povodňové situace aktivizuje předseda nebo místopředseda povodňové komise další fyzické a právnické osoby.

Při 3. stupni povodňové aktivity jsou přímo ohroženy životy, zdraví a majetek.

Hlavní činnosti povodňové komise při 3. stupni povodňové aktivity:

zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace,

prověření spojení na předpovědní i hlásnou službu a na správce vodních toků – ověření aktuálních informací,

prověření spojení a vyrozumění PK správních celků níže a výše na tocích – níže PK městské části Praha-Zbraslav a obce Dolní Břežany, výše PK obcí Měchenice a Davle; podle potřeby vzájemné pomoci a koordinace dopravy budou kontaktovány i okolní obce hydrologicky s obcí nespojené,

vydávání varovných zpráv a informování občanů i vlastníků nemovitostí ve správním území obce (veřejným rozhlasem, majitele kriticky ohrožených nemovitostí telefonicky nebo osobně),

informování firem v ohroženém území (veřejným rozhlasem, telefonicky),

navázání spojení s majiteli a provozovateli rybníků ve správním území obce,

rozmístění stálé hlídkové služby na kritická místa,

pokračování v zabezpečovacích, případně záchranných pracích,

koordinace evakuace zvířat a vozidel z potenciálního rozlivu,

komunikace se správci sítí a silnic – koordinace odpojení sítí a regulace dopravy; nastavení dopravních omezení a objízdných tras,

udržování veřejného pořádku,

zajištění součinnosti jednotlivých složek při ochraně majetku povodní ohrožených nemovitostí – úklid, instalace pytlů s pískem atp.,

v případě extrémního nebezpečí (očekávaný průtok vyšší než Q100) se doporučuje krátkodobá evakuace obyvatel dotčených nemovitostí,

aktivace evakuačních prostor ve spolupráci s IZS,

nařízení evakuace, a to včetně informování občanů o místech shromáždění a místě přijímacího střediska; případné vyžádání pomoci u KOPIS HZS,

provádění dokumentačních prací,

zapisování do povodňové knihy, a to včetně vedení evidence kapitoly Příloha (vytištěné e-maily, audio a video záznamy, fotografie).

 

Soubor: c_vyhlasovani.htm


Organizační část > Činnost povodňové komise při jednotlivých stupních povodňové aktivity

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 14.07.2021, publikována: 14.07.2021