- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Bleskové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

ČHMÚ - centrální předpovědní pracoviště

ČHMÚ - pobočka Praha

ČIŽP - Oblastní inspektorát Praha

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Davle - pk 

IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 13.07.2021 
IconPOVIS pk: generováno 13.07.2021 

Dokumenty (POVIS)

Dolní Břežany - pk 

IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 13.07.2021 
IconPOVIS pk: generováno 13.07.2021 

Doprava - mapa

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

EU: GDPR

IconGDPR
Icon_tab_dokumenty_gdpr generováno 13.07.2021

Evakuační místa

IconEvakuace
IconEvakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 19.03.2018 

- F -

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

- G -

GDPR

IconGDPR
Icon_tab_dokumenty_gdpr generováno 13.07.2021

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 19.03.2018 

Hlavní město Praha (kraj) - pk 

Hygienické stanice

HZS - stanice Jílové u Prahy

HZS - územní odbor Kladno se sídlem v Rakovníku

HZS Středočeského kraje

- I -

informace - telefon

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

- K -

Kategorie organizací

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj

Krajský úřad Středočeského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

- L -

Lesy ČR, s. p., OŘ Jižní Čechy

- M -

MČ Praha-Zbraslav - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.07.2021 
IconPOVIS pk: generováno 13.07.2021 

Měchenice - pk 

IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 13.07.2021 
IconPOVIS pk: generováno 13.07.2021 

Metodické pokyny

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

- N -

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty

Normy

- O -

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

IconGDPR
Icon_tab_dokumenty_gdpr generováno 13.07.2021

Obecní policie Vestec

Objekty dPP - mapa

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené objekty
IconOhrožené objekty

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Černošice - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 13.07.2021 

- P -

PČR - obvodní oddělení Jílové u Prahy

PČR - územní odbor Praha-venkov JIH

Podniky povodí

Policie

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Postupové doby - tabulka

IconPostupové doby
IconPostupové doby

použité zkratky

Povodí Vltavy, státní podnik - centrální vodohospodářský dispečink

Povodí Vltavy, státní podnik - PS 5 Vltava - kaskáda

Povodí Vltavy, státní podnik - závod Dolní Vltava

Povodňová komise Středočeského kraje - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 13.07.2021 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)
IconPPVN

Protipovodňová opatření - mapa

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami

- R -

Reader

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- S -

SDH Skochovice

schválení PP

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 19.03.2018 

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměrné stanice
IconSrážkoměrné stanice

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

- Š -

Školy a školní jídelny

- T -

Technické prostředky obce Vrané nad Vltavou

Technické služby

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.

Telekomunikace

tiráž

IconTiráž
IconTiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

- Ú -

Ústřední povodňová komise - pk 

Uživatelská mapa

- V -

VD Štěchovice

VD Vrané

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vodní díla - tabulka

IconVodní nádrže I. – III. kategorie
IconVodní díla I. - III. kategorie

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Vodní toky - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (Dibavod)

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (ISVS)

Vojenská velitelství a úřady

Vrané nad Vltavou - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconČinnost členů povodňové komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 13.07.2021 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová ůzemí
IconZáplavová (zátopová) území
IconStanovená záplavová území

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

IconVýznamné vodní toky
IconVýznamné vodní toky

- Z -

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová ůzemí
IconZáplavová (zátopová) území
IconStanovená záplavová území

Zásobování

Zdravotnictví

zkratky

ZZS Středočeského kraje, p.o.