Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Majitelé nemovitostí si mohou formulář povodňového plánu vlastníka nemovitosti stáhnout v příloze povodňového plánu (sekce Dokumenty) nebo vyzvednout na Obecním úřadu a dohodnout režim aktualizace a předávání aktuální fotodokumentace své nemovitosti povodňovému orgánu obce.

Jednotlivé povodňové plány nemovitostí jsou přílohou neveřejné verze povodňového plánu.  Jejich zpracování probíhá v autonomní zabezpečené databázové aplikaci.

Vodní zákon ukládá všem fyzickým a právnickým osobám, které jsou zvláště ohroženy povodněmi, tedy těm, které vlastní nemovitosti v záplavových územích nebo jejichž nemovitosti mohou ohrozit průběh povodně, povinnost zpracovat povodňový plán opatření na ochranu svých pozemků nebo staveb před povodněmi a předložit jej příslušné obci k zajištění souladu s povodňovým plánem obce. Výjimečně, v pochybnostech, rozhoduje o rozsahu této povinnosti, na návrh těchto fyzických nebo právnických osob, příslušný vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad ORP Vlašim může uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání.

Povodňový plán nemovitosti právnických osob a podnikajících fyzických osob řeší přípravu a stanoví organizační, operativní, technická, provozní opatření, směřující k záchraně osob – zaměstnanců, materiálních hodnot daného objektu, včasného ukončení pracovních procesů, zabezpečení nebezpečných látek ohrožující životní prostředí a odplavitelného materiálu. Jedná se především o opatření max. využívající vlastní síly (zaměstnance) a prostředky (manipulační, dopravní a specializované) podle povahy provozně-technologických procesů.

Povodňový plán nemovitosti fyzických osob (jednotlivého objektu např. rodinného domu, garáže apod.) obsahuje informace o nutných opatřeních a činnostech pro ochranu života a zdraví obyvatel a pro ochranu majetku, které provádějí obyvatelé nemovitosti, příp. povodňové orgány a složky integrovaného záchranného systému.

U povodňových plánů zpracovatelé každoročně prověřují jejich aktuálnost zpravidla před obdobím jarního tání a toto prověření dokladují.

Ostatní povodňové plány zpracovatelé přezkoumávají při podstatných změnách podmínek, za nichž byly zpracovány. Pokud z přezkoumání vyplyne potřeba úpravy nebo doplnění povodňového plánu, učiní tak zpracovatelé neprodleně.

Souhrnné údaje povodňových plánů vlastníků nemovitostí je možné zobrazit dotazem nad mapou nebo ve výpisu z databáze: Evidované povodňové plány vlastníků nemovitostí.

 

Počet osob bydlících ve vybraných nemovitostech:

celkem

(z toho požadují ubytování)


děti:

 

 


dospělí:

 

 


starší osoby:

 

 

 

Celkem osob:

0

0


z toho imobilních osob:

0

0

 

Počet osob žádajících evakuaci:

0

 

Počet osob žádajících o pomocníky:

0

 

 

Počet vybraných nemovitostí:

5

 Počet rodinných domů:

5

 


Tabulka byla generována dne 18.11.2021


Věcná část > Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

   | tisk | nahoru |

stránka b_druhy_ppvn.htm aktualizována: 08.06.2021, publikována: 18.11.2021