Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

V rámci zpracování povodňového plánu byly obesláni majitelé ohrožených objektů pro tvorbu povodňových plánu vlastníků nemovitostí.  Údaje jsou sumarizovány v on-line aplikaci. http://ppvn.hydrosoft.cz V digitálním povodňovém plánu jsou k dispozici pouze v neveřejné verzi.

Majitelé nemovitostí si mohou formulář povodňového plánu vlastníka nemovitosti stáhnout v příloze povodňového plánu (sekce Dokumenty)

Vodní zákon ukládá všem fyzickým a právnickým osobám, které jsou zvláště ohroženy povodněmi, tedy těm, které vlastní nemovitosti v záplavových územích nebo jejichž nemovitosti mohou ohrozit průběh povodně, povinnost zpracovat povodňový plán opatření na ochranu svých pozemků nebo staveb před povodněmi a předložit jej příslušné obci k zajištění souladu s povodňovým plánem této obce. Výjimečně, v pochybnostech, rozhoduje o rozsahu této povinnosti, na návrh těchto fyzických nebo právnických osob, příslušný vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání.

Souhrnné údaje povodňových plánů vlastníků nemovitostí je možné zobrazit dotazem nad mapou nebo ve výpisu z databáze: Evidované povodňové plány vlastníků nemovitostí.

 

Počet osob bydlících ve vybraných nemovitostech:

celkem

(z toho požadují ubytování)


děti:

34

 


dospělí:

250

199


starší osoby:

30

 

 

Celkem osob:

314

199


z toho imobilních osob:

0

0

 

Počet osob žádajících evakuaci:

190

 

Počet osob žádajících o pomocníky:

14

 

 

Počet vybraných nemovitostí:

45

 
Počet nemovitostí s malými zvířaty:

1

 

Tabulka byla generována dne 13.07.2021

Soubor: b_druhy_ppvn.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 13.07.2021, publikována: 14.07.2021