- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Bernartice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Bleskové povodně - tabulka

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ

ČHMÚ - centrální předpovědní pracoviště

ČHMÚ - Oddělení hydrologických předpovědí

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Praha

ČHMÚ - Oddělení meteorologických předpovědí

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Praha

ČHMÚ - pobočka Praha

ČHMÚ - Úsek hydrologie

Čísla hydrologického pořadí dílčích povodí

ČIŽP - Oblastní inspektorát Praha

ČIŽP - Oblastní inspektorát Praha - oddělení ochrany vod

ČRS MO Hulice [1005]

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Dokumenty (POVIS)

Doprava - mapa

Dopravní omezení

IconObjízdné trasy
IconDopravní omezení

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

EU: GDPR

Evakuační místa

IconEvakuační místa
IconEvakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily
IconHlásné profily

- G -

GDPR

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily
IconHlásné profily

Horka II - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Hulice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Hygienické stanice

HZS - stanice Vlašim

HZS - územní odbor Benešov

HZS Středočeského kraje

- I -

informace - telefon

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

- K -

Kategorie organizací

Keblov - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Krajský úřad Středočeského kraje

Kritická místa

KSÚS, provozní úsek Kutná Hora se sídlem v Kolíně

- M -

Metodické pokyny

MěÚ Vlašim

MěÚ Vlašim, OŽP

MěÚ Vlašim, vodoprávní úřad

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

- N -

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

Neprůjezdné komunikace

IconObjízdné trasy
IconDopravní omezení

Normy

- O -

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Objekty dPP - mapa

Oblastní středisko záchranné služby Benešov

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené nemovitosti
IconOhrožené objekty

Ohrožující objekty - tabulka

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Vlašim - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise

- P -

PČR - Obvodní oddělení Vlašim

Podniky povodí

Policie

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

použité zkratky

Povodí Vltavy, státní podnik - centrální vodohospodářský dispečink Praha

Povodí Vltavy, státní podnik - generální ředitelství

Povodí Vltavy, státní podnik - PS 7 - Želivka a Sázava

Povodí Vltavy, státní podnik - závod Dolní Vltava

Povodňová komise Středočeského kraje - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)
IconPPVN

Protipovodňová opatření - mapa

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

- R -

Reader

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- S -

schválení PP

souhrnná zpráva po povodni

soulad

Soutice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily
IconHlásné profily

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměry
IconSrážkoměrné stanice

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

- Š -

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Trhový Štěpánov (město) - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

- Ú -

Ústřední povodňová komise - pk 

Uživatelská mapa

- V -

VD Švihov

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vodní díla - tabulka

IconVodní díla I. - III. kategorie
IconDalší vodní díla
IconPOVIS: generováno 18.11.2021 

Vodní toky - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (Dibavod)

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (ISVS)

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconZáplavová území v obci
IconZáplavová (zátopová) území
IconStanovená záplavová území

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

- Z -

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconZáplavová území v obci
IconZáplavová (zátopová) území
IconStanovená záplavová území

Zásobování

Zásoby vody ve sněhu

Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně

Zdravotnictví

zkratky

Zruč nad Sázavou - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

ZZS Středočeského kraje, p.o.